Raad van Staat vernietigt raadsbesluit

11 maart 2021: De Raad van State heeft deze week het besluit van de gemeenteraad om níet in te stemmen met de bouw van een tankstation aan de Oostelijke Randweg vernietigd. De Raad van State velt geen oordeel over of het tankstation er wel of niet moet komen, maar vernietigde het raadsbesluit omdat dit onvoldoende onderbouwd zou zijn. Dit betekent dat de gemeenteraad opnieuw een besluit moet nemen. Wij zijn hier uiteraard niet blij mee, maar vertrouwen erop dat de gemeenteraad het eerdere op democratische wijze en na uitgebreide inspraakprocedure tot stand gekomen besluit opnieuw zal bevestigen, maar nu voorzien van een uitgebreidere onderbouwing.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief:

  Laatste nieuws
  De Raad van State heeft het raadsbesluit van 5 maart 2020 vernietigd omdat het besluit in hun ogen onvoldoende is gemotiveerd. Ook wordt in de onderbouwing van het besluit volgens de Raad van State te weinig rekening gehouden met de belangen van de firma Wenting. De raad moet het besluit dus opnieuw nemen en beter beargumenteren.

  In een interview met de Gelderlander betitelt de heer Wenting het besluit van de heer Wenting als gerechtigheid, omdat hij al heel wat jaren in overleg met de ambtenaren van de gemeente zaken aan het voorbereiden was. Wij snappen dat dit voor hem zo voelt, maar die behoefte aan gerechtigheid leeft bij ons net zo hard en al veel langer.

  Want de plannen voor een tankstation bij de Zumpe zijn destijds volledig achter de rug van omwonenden en andere belanghebbenden gesmeed. Iedereen mocht volop meepraten over de inpassing van de Oostelijke Randweg in een toen al prachtig en bijzonder gebied. Ook werd door de gemeente een schitterende ecotunnel thv de kruising met de Varsseveldseweg gepresenteerd. Over een tankstation werd met geen woord gerept. Groot was dan ook de verbazing en boosheid toen het toenmalige college van b&w in het bestemmingsplan van de Oostelijke Randweg opeens de eventuele mogelijkheid van een tankstation had opgenomen.

  We waren daarom erg blij dat een meerderheid van de raad vorig jaar ook inzag dat een tankstation met carwash en shop op zo’n prachtige plek niet wenselijk is. We gaan er daarom ook – mede namens de ruim 3600 mensen die zich achter onze petitie hebben geschaard – van uit dat de strekking van het nieuwe raadsbesluit hetzelfde zal zijn, maar dus wel deugdelijker onderbouwd dan in het vernietigde besluit.

  De argumentatie daarbij blijft hetzelfde: er moet een goeie oplossing komen voor Wenting en zijn LPG-vulpunt aan de Wijnbergseweg, maar een verhuizing naar de Randweg doet afbreuk aan zowel de Zumpe als de bijzondere landschappelijke waarde van het omliggende gebied. Dat moet je niet verrommelen terwijl er al genoeg andere tankstations in de buurt zitten en de brandstofmarkt alleen maar kleiner wordt door de opkomst van elektrisch en hybride rijden.

  We zullen ons standpunt uiteraard overbrengen aan het college van b&w en de raadsfracties, en houden u op de hoogte.

  05-03-20: Het is gelukt!

  Er is iets heel bijzonders gebeurd: de gemeenteraad van Doetinchem heeft NEE gezegd tegen de komst van een tankstation met shop, carwash en stofzuigerinstallaties bij natuurgebied de Zumpe. En daar zijn we als initiatiefnemers van de campagne ‘Bescherm de Zumpe’ natuurlijk héél blij mee. De gemeente is in dit dossier uiteindelijk ten halve gekeerd in plaats van ten hele gedwaald. Bedankt voor alle steun daarom! We blijven uiteraard de vinger aan de pols houden én willen komend voorjaar nog een keer een leuke bijeenkomst (bv. een Zumpepicknick) organiseren. Om je op de hoogte te kunnen houden én uit te nodigen voor de picknick zouden we graag je mailadres ontvangen. Je kunt dit hier achterlaten.

  Pittige raadsvergadering
  In het artikel op de site van de Gelderlander kun je teruglezen dat het er hard aan toe ging tijdens de raadsvergadering. De CDA-fractie suggereerde dat voorstanders van het tankstation zich geïntimideerd voelden door onze campagne. Raadsfracties die onze oproep steunden, kregen van collega-fracties het verwijt van ‘onbetrouwbare overheid’, omdat de gemeente in het verleden al zou hebben ingestemd met het tankstation. Ook zou het slechts gaan om ‘zomaar een weiland’.

  We willen hier graag iets over kwijt. Maar eerst over hoe we onze campagne hebben gevoerd:

  • Dit was geen actie uit eigen belang van een paar omwonenden. We zijn al 5 jaar bezig met het zoeken van medestanders. De firma Wenting en de gemeente weten ook al heel lang dat we ons verzetten tegen dit plan;
  • We zijn met behulp van duidelijke argumenten opgekomen voor een bijzonder, beeldbepalend en kwetsbaar landschap met bijzondere flora en fauna waar dagelijks honderden mensen van genieten (te voet, op de fiets of in de auto);
  • In de voorbij maanden hebben we bondgenoten opgeroepen mee te helpen via een petitiepagina, flyers, spandoeken, sociale media, persberichten etc.;
  • We hebben B&W en raadsfracties benaderd (telefonisch, per mail en via fractievergaderingen).

  Wederzijds respect
  Dat leverde een aantal afwijzende reacties op, variërend van ‘als een ondernemer kansen ziet op een locatie moet je ’m niet in de weg zitten’, tot ‘het is al eerder besloten’. Dat mag. We leven in een vrij land. Met deze mensen hebben we goede gesprekken gehad, op basis van wederzijds respect. Als er toch mensen zijn die zich níet hebben durven uiten: dat vinden we heel jammer want dat kan nooit de bedoeling zijn. Laat het ons vooral weten als je dit toch zo hebt ervaren, we zeggen dan graag persoonlijk sorry.

  Medestanders
  Medestanders bleken er echter ook te zijn. Heel veel zelfs. Bijna 3600 mensen (waarvan wij de meesten níet kennen, zoveel familie en vrienden hebben we nou ook weer niet..) steunden onze petitie. Daarbij zaten ook mensen die niet (meer) in Doetinchem wonen, maar wel beseffen hoe bijzonder de Zumpe is. Anno 2020 moeten we gigantisch zuinig zijn op ons buitengebied, natuur en prachtige vergezichten. Laten we dit vooral niet verrommelen met een tankstation als er in de buurt al zoveel andere tankstations voorhanden zijn. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het laatste woord, en gelukkig was een krappe meerderheid het met ons eens.

  Raadsfracties
  De raadsfracties die ons steunden krijgen nu het verwijt dat ze hiermee van de gemeente een onbetrouwbare partner hebben gemaakt. Er zouden immers al eerder verwachtingen zijn gewekt richting de firma Wenting en de wijk Wijnbergen/De Hoop. We hebben niets tegen Wenting en onderkennen het belang van het verdwijnen van een LPG-vulpunt in Wijnbergen/De Hoop. We snappen ook de boosheid en teleurstelling bij Wenting. Maar je kunt raadsfracties niet verwijten dat ze een proces hebben stopgezet waar veel Doetinchemmers tegen hebben geageerd, juist mede ook omdat de gemeente zich in het begin van dat proces van zijn onbetrouwbaarste kant heeft laten zien.

  Tankstation nooit genoemd
  Op informatieavonden/werkateliers in de aanloop naar het ontwerp en bestemmingsplan voor de Oostelijke Randweg werd namelijk met geen woord gerept over een tankstation. Het ging vooral om de vraag of en waar de Oostelijke Randweg op- en afritten moest krijgen, en hoe de weg landschappelijk ingepast zou worden. Om de impact op de bijzondere natuur in het gebied tot een minimum te beperken zou er bovendien een ecotunnel komen ónder de kruising van de Oostelijke Randweg en de Varsseveldsweg. Ook zou de glooiing in het landschap (es) ter hoogte van de monumentale boerderij de Vinkenborg verhoogd worden.

  Inwoners schaakmat
  Maar toen het ontwerp-bestemmingsplan werd gepresenteerd, bevatte dit opeens ook een passage die b&w de mogelijkheid gaf om eventueel in de toekomst plek in te ruimen voor een tankstation. Omwonenden en liefhebbers van de Zumpe werden in één klap schaakmat gezet. Het dossier Oostelijke Randweg was immers een rijdende trein die onder geen beding mocht stoppen (Doetinchem wachtte al té lang op deze randweg) en dus zei de gemeenteraad ‘ja’ tegen de one package deal waar ze haar fiat aan moest verlenen.

  Ecotunnel nooit uitgevoerd
  Deze gang van zaken zit veel mede-Doetinchemmers nog steeds hoog. Des te meer omdat de beoogde ecotunnel en verhoging van de es eveneens in het bestemmingsplan zijn opgenomen, maar nóóit (zonder opgave van reden) zijn uitgevoerd.

  Het huidige college van b&w kan hier niet veel aan doen, en heeft inwoners altijd keurig op tijd geïnformeerd. Maar het verklaart dus wel de grootte en vasthoudendheid van het verzet: een niet transparante handelswijze in het verleden, te weinig oog voor de bijzondere landschappelijke waarde van het totale gebied dat de Zumpe beslaat, én geen aansluiting bij de trends en behoeftes van deze tijd (verduurzaming, afname tankstations, opkomst elektrisch rijden). Fijn dat de huidige gemeenteraad dat ook inziet.

  Zomaar een weiland?
  Tot slot. Hoe hard sommigen ook roepen dat de beoogde locatie van het tankstation slechts ‘een weiland’ is aan de rand van de Zumpe: dit weiland hoort toch echt bij een uniek gebied met sloten, hagen, poelen, singels en talloze bijzondere vogels, insecten en planten dat de komende jaren verder versterkt wordt. Vanaf de Oostelijke Randweg hebben zowel fietsers, wandelaars en automobilisten een geweldig uitzicht op deze bijzondere plek. Het is een ansichtkaart. Een uniek visitekaartje voor Doetinchem. Gelukkig blijft dat dankzij de jarenlange inzet van velen nu ook zo, én blijft het ook beschermd voor eventuele bodemverontreinigingen door een tankstation.

  Kwetsbare waterhuishouding
  De ondergrondse bodemstructuur en waterhuishouding van de Zumpe is uniek en tevens uiterst kwetsbaar. Om die reden is nog voor de aanleg van de Oostelijke Randweg in de Ruige Horst en daarbuiten een groot aantal peilstokken geslagen om de waterstromen etc. te monitoren. Het uitlezen ervan vindt tot op de dag van vandaag plaats. Verstoring van deze waterhuishouding zou desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de Zumpe als natuurgebied. Dat de heer Wenting, wethouder Lambregts en een aantal raadsfracties hier aan voorbij blijven gaan, roept de vraag of zij de echte waarde van de Zumpe wel voldoende onderkennen.

  Heeft dit ook een prijs? Ongetwijfeld. Wie zijn billen brandt en andere mogelijkheden onbenut laat (de voorbije jaren is er nog een aantal nieuwe tankstations bijgekomen in Doetinchem – dit hadden prima locaties kunnen zijn voor Wenting) moet nu eenmaal op de blaren zitten. Maar gezien de bijzondere mogelijkheden voor woningbouw aan de Wijnbergseweg (prachtige ligging tegen het centrum en de Oude IJssel en tegenover Iseldoks), de al bestaande interesse van projectontwikkelaars, en de gedeelde belangen van Wenting en de gemeente, geloven wij dat er prima een voor alle partijen bevredigende oplossing gevonden kan worden. Een oplossing waarbij een LPG-vulpunt in een woonwijk verdwijnt zonder dit af te wentelen op de Zumpe.

  Waarom moet dit plan tegengehouden worden?

  1. Kwetsbare natuur en het open karakter van ons buitengebied worden (opnieuw) aangetast.
  De Zumpe en de aanwezige bijzondere planten, vogels, dieren insecten etc. hebben nu al te lijden onder de Oostelijke Randweg. Vanwege het unieke karakter en natuurwaarden wordt het natuurgebied binnenkort uitgebreid richting de Varsseveldseweg, inclusief nieuwe wandelroutes die het gebied beter toegankelijk maken voor álle inwoners van Doetinchem. Een goeie zaak natuurlijk, maar een tankstation plus winkel, carwash en stofzuiginstallatie doen deze inspanningen in ieder geval deels teniet. Ze hebben negatieve impact op de kwetsbare natuur (extra stikstofuitstoot, geluidshinder, lichthinder, bodemvervuiling, zwerfvuil) en verpesten de beleving van het gebied voor zowel omwonenden, liefhebbers van de Zumpe, inwoners van Doetinchem, fietsers, voetgangers én automobilisten op de Oostelijke Randweg.

  2. Doetinchem heeft – zo weet de gemeente ook –al een overschot aan tankstations. Een extra tankstation is compleet overbodig.
  Vanaf de Randweg liggen al verschillende tankstations op een paar minuten rijden: TamOil en NettoTank aan de Varsseveldseweg, BP en Shell t.h.v. Gamma en Praxis, Fokko Meijer, Texaco Overstegen, én BP en Argos in Zelhem. Door de opkomst van hybride en elektrische auto’s neemt de behoefte aan brandstoffen alleen maar verder af. Een nieuw tankstation verzwakt bovendien de exploitatie van de bestaande tankstations.

  3. Dit plan helpt alleen de firma Wenting/Fieten Olie, terwijl hun LPG-probleem zich al vanzelf oplost.

  Wenting/Fieten Olie moet vanwege veiligheidsvoorschriften stoppen met de verkoop van LPG in ‘binnenstedelijk gebied’ en wil het tankstation om die reden verhuizen. LPG is dus de reden van de verhuizing, maar de verkoop van LPG is sinds 2000 meer dan gehalveerd en deze spectaculaire daling zet de komende jaren alleen maar door. LPG raakt dus steeds meer uit de gratie, terwijl Doetinchem nóg 3 andere LPG-verkooppunten heeft. Daarnaast bestaat er zoiets als ondernemersrisico. Waarom kan Wenting/Fieten Oil het huidige tankstation niet voorzetten zónder LPG en op een andere manier gecompenseerd worden voor het wegvallen van inkomsten uit de steeds verder dalende verkoop van LPG?

   

  4. Het tankstation zal volgens het college van b&w extra verkeer trekken.

  Extra verkeer – inclusief alle klanten van het tankstation die tegemoetkomende verkeer op de Randweg moeten kruisen, is niet bevorderlijk voor de doorstroming en verkeersveiligheid op de Oostelijke Randweg, en ook niet voor de natuur in de Zumpe. Extra verkeer pakt ook negatief uit voor  omwonenden (nog meer hinder bovenop het geluid van optrekkend en afremmend verkeer bij het tankstation) en wandelaars en fietsers in het gebied.

  5. Het besluit van b&w is mede gebaseerd op een beleidsplan van 20 jaar oud

  Dit plan (Besluit Motorbrandstoffen verkooppunten (BMV 1999) heeft sinds 1999 geen update meer gehad en sluit op geen enkele manier meer aan op ontwikkelingen die nu plaatsvinden: de overgang naar hybride en elektrische auto’s, tegengaan stikstofuitstoot, daling aantal tankstations, de zorg voor natuurbehoud. Ofwel: wat bezielt b&w om anno 2020 de verkoop van fossiele brandstoffen ín een natuurgebied te willen faciliteren terwijl daar geen noodzaak toe is?

  6. Milieueffectrapportage en onderzoek alternatieve opties zijn niet uitgevoerd.

  Het college van b&w heeft ondanks de bijzondere natuurwaardes in de Zumpe en de negatieve milieueffecten van een tankstation bewust géén milieueffectrapportage laten uitvoeren. Ook is niet serieus gekeken naar alternatieve opties. Hierdoor wordt de gemeenteraad niet in staat gesteld een zorgvuldige afweging te maken tussen de verschillende belangen die hier botsen.

  Wat kunt u doen?

  Teken de petitie

  Het college van b&w neemt waarschijnlijk 21 of 28 januari een besluit over het ontwerp-bestemmingsplan en heeft zich vooralsnog niet gevoelig getoond voor onze zienswijze. Help mee hen te overtuigen een streep te trekken door dit bestemmingsplan en teken de petitie. In de tussentijd zullen wij ook de gemeenteraad benaderen om – indien nodig – b&w alsnog terug te fluiten.

  Informeer anderen

  We willen zoveel mogelijk mensen bereiken. Het zou daarom super zijn als u www.bescherm-de-zumpe.nl en de petitie onder de aandacht wilt brengen via Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram en/of mail. Alvast bedankt voor uw hulp!

  Delen:

  Mee(r) doen?

  De komende weken willen we zoveel mogelijk mensen informeren over wat de Zumpe boven het hoofd hangt. Heeft u zin en tijd om bijvoorbeeld een keer mee te flyeren? Of om erbij te zijn als we gemeenteraadsleden een rondleiding geven door het gebied? Neem dan contact op via info@bescherm-de-zumpe.nl

  Wat maakt De Zumpe bijzonder?

  De Zumpe is een uniek en beschermd natuurgebied, waar je vanuit de stad zo naartoe kunt wandelen of fietsen. Als je wil weten wat De Zumpe zo bijzonder maakt, kijk dan vooral eens op deze websites:

  https://www.zumpe.nl/

  https://www.doetinchem.nl/home/de-zumpe_47150/

  De Zumpe op TV

  Het EO-programma Wildernis onder Water besteedde eind 2018 nog aandacht aan de Zumpe. Ervaar via deze link in minder dan 10 minuten hoe bijzonder mooi de Zumpe is: https://www.npostart.nl/VPWON_1294154

  Contact opnemen

  info@bescherm-de-zumpe.nl

  Het beeldmateriaal op deze site 

  De foto’s op deze site komen van onszelf en van internet. Mocht iemand zijn of haar foto herkennen en het gebruik daarvan niet op prijs stellen, neem dan s.v.p. even contact met ons op.

  Volg ons:

  Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

  De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

  Sluiten